Camarillo, CA
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Chen, Yong Ping
Acupuncture
Guangzhou Univ. of TCM
Yong Ping Chen, MD, Camarillo CA 
Chen, Yongping
Acupuncture
Zhejiang University of TCM
Chen's Chinese Medicine, Camarillo CA 
Lin, Yongping
Acupuncture
Guangzhou Univ. of TCM
Chen's Chinese Medicine, Camarillo CA 
Qiu, Yumin
Cardiovascular Disease
Xi'an Jiaotong University Health Science Center
Dignity Health, Camarillo CA 
Wang, Fanping
Cardiovascular Disease
Capital Medical University
Cabrillo Cardiology Medical Group, Camarillo CA 
Xiao, Xinfang
Acupuncture
Nanjing University of TCM
Xiao's Acupuncture, Camarillo CA